Wykorzystujemy pliki cookies („ciasteczka”) własne i firm zewnętrznych, analizując sposób użytkowania naszego portalu, w celu ulepszenia naszych usług i ułatwienia Państwu korzystanie z nich. Dalsze korzystanie z tej witryny, oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego (dalej „Regulamin”) określa zakres i warunki zamawiania produktów spożywczych (kawy i herbaty)  w Poznańskiej Palarni Kawy Astra Sp. z o.o. Zakład w Starczanowie, z siedzibą w Starczanowie, 62 - 330 Nekla, przy ulicy Starczanowo 2E, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000079956, REGON 630237800, NIP 7781005348, kapitał zakładowy 1.213.900 zł (dalej „Sprzedawca”), za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.astra.sklep.pl

§ 2

1. Korzystając ze sklepu internetowego Klient ma możliwość złożenia zamówienia na produkty w nim dostępne. 

2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta może dojść do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Internetu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

3. Treść stron internetowych sklepu należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przedstawienie w Sklepie wizerunków produktów spożywczych nie stanowi oferty sprzedaży w rozumienie przepisów kodeksu cywilnego.

5. Do korzystania ze sklepu internetowego uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

Składanie i realizacja zamówień

§ 3

1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Dalsze uzgodnienia mogą odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu i/lub faxu.

2. W celu złożenia zamówienia mającego na celu zawarcie umowy sprzedaży należy wejść na stronę sklepu internetowego, dokonać rejestracji, wyboru produktu dostępnego w sklepie, następnie złożyć zamówienie (zaakceptować koszyk), wskazać dane osobowe oraz dane adresowe, wskazać sposób odbioru i płatności zamówienia oraz dokonać potwierdzenia złożonego zamówienia.

3. Poza działaniami wskazanymi w § 3 ust. 2 Regulaminu Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.

4. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta oznacza wolę zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, stosownie do treści złożonego zamówienia.

5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

6. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.

7. Termin realizacji zamówienia wynoszący 4 dni robocze jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania produktów do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany indywidualnie podczas kontaktu Działu Obsługi Sprzedawcy z Klientem.

8. Wskazanie przez Klienta w trakcie składania zamówienia wszelkich danych jednocześnie oznacza, że Klienta składa oświadczenie  o zgodności z prawdą tych danych.

9. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres sprzedaz@astra.com.pl.

§ 4

1. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca najpóźniej w 2 dniu roboczym potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej z adresu: sprzedaz@astra.com.pl. złożone przez Klienta zamówienie oraz wskazuje przewidywany termin realizacji zamówienia.

2. Realizacja zamówienia odbywa się wyłącznie w dni robocze.

3. Sprzedawca zastrzega, że warunkiem realizacji zamówienia przez Klienta jest podanie prawdziwych danych osobowych podczas realizacji zamówienia.

4. Niezależnie od postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

a) braku kontaktu z Klientem pod wskazanym w zamówieniu numerem telefonu lub innym środkiem porozumiewania się na odległość,

b) nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia (Klient, zostanie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mailowy Klienta),

c) uznania przez Sprzedawcę, że zamówienie Klienta stanowi działanie niezgodne z prawem,

d) w innych szczególnych przypadkach, np. gdy opis produktów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu zawiera nieprawidłowe ceny lub nieprawidłowe właściwości towaru.

5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia Klienta lub je anulować z powodu braku zamówionego produktu w magazynie. Przed wstrzymaniem lub anulowaniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o tych okolicznościach przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie a także otrzyma zwrot pieniędzy w przypadku przedpłaty.

 Ceny i płatności

§ 5

1. Ceny produktów umieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.

3. Przyjętą w Sklepie formą płatności jest:

a) przedpłata - Klient płaci 100 % należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty przelewem bankowym na podane poniżej konto Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A., nr konta: 44 1050 1520 1000 0090 3095 6503,

b) płatność za pobraniem (przy odbiorze przesyłki).

4. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 a) Regulaminu, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta odpowiednio po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia wpływu przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący tę transakcję.

5. Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury, Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian w zakresie danych do umieszczenia na fakturze.

6. Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia do momentu rozpoczęcia jego realizacji. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić drogą elektroniczną na adres sklep@astra.com.pl

Dostawa

§ 6

1. Dostarczenie do Klienta zamówionych produktów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Czas dostawy zamówienie jest zależny od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy. Może wynosić od 1-2 dni roboczych (w przypadku przesyłek doręczanych firma kurierską DPD). Wysyłka dokonywana jest od poniedziałku do piątku.

3. Płatność za dostawę jest zależne od wartości zamówienia

a) przy zamówieniu o wartości do 100zł (z uwzględnieniem uzyskanych rabatów):

Przedpłata

    Kurier DPD 
Waga Opłata 
ponad0 kgdo 2 kg        12,99 zł
ponad2 kgdo 5 kg        14,99 zł
ponad5 kgdo 15 kg        14,99 zł

 

Pobranie

   Kurier DPD 
Waga 
ponad0 kgdo 1 kg        18,99 zł
ponad1 kgdo 2 kg
ponad2 kgdo 5 kg        19,99 zł
ponad5 kgdo 10 kg
ponad10 kgdo 15 kg
ponad15 kgdo 20 kg        22,99 zł
ponad20 kgdo 30 kg

b) przy zamówieniu powyżej wartości 110zł (z uwzględnieniem uzyskanych rabatów), dostawa jest darmowa.

4. Odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 a) Regulaminu musi być poprzedzony zapłatą za zamówione produkty. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności przesyłki, zgodności z zamówieniem oraz czy nastąpiło uszkodzenie przesyłki. Złożony podpis na dokumencie dostawy jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

5. Po weryfikacji płatności, na adres mailowy podany przez Klienta zostanie dostarczona Klientowi Faktura VAT.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

§ 7

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27.7.2001 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).

2. Warunkiem uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego jest zachowanie oryginalnego opakowania produktu.

3. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymana przesyłka posiada braki ilościowe i jakościowe, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, wysyłając pisemne zgłoszenia reklamacyjnego na adres sklep@astra.com.pl 

4. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres siedziby Sprzedającego - Poznańska Palarnia Kawy Astra Sp. z o.o. Zakład w Starczanowie, z siedzibą w Starczanowie, 62 - 330 Nekla, przy ulicy Starczanowo 2E.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji jakościowej na korzyść Klienta Sprzedawca wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność, przelewem na konto bankowe Klienta lub przekazem pocztowym, w terminie 5 dni.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji ilościowej na korzyść Klienta Sprzedawca prześle na adres Klienta brakującą ilość towaru będącą przedmiotem reklamacji.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki.

8. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych dokonuje weryfikacji zasadności złożonej reklamacji. W przypadku uznania reklamacji zostanie wystawiona Faktura VAT korygująca, której oryginał i kopia zostaną wysłane do Klienta listem poleconym z prośbą o podpisanie kopii dokumentu.

§ 8

1. Klient będący konsumentem (osobą fizyczną nabywającą produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) zgodnie z ustawą z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 ze zm.), może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty wydania produktu poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, otrzymana przesyłka powinna zostać niezwłocznie zwrócona do Sprzedawcy na koszt i odpowiedzialność Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony produkt należy kierować na adres siedziby Sprzedającego - Poznańska Palarnia Kawy Astra Sp. z o.o. Zakład w Starczanowie, z siedzibą w Starczanowie, 62 - 330 Nekla, przy ulicy Starczanowo 2E.

3. Zwrotowi podlega produkt w stanie niezmienionym, tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania, posiadający oryginalne opakowanie oraz załączony dokument zakupu.

4. Sprzedawca dokonuje pisemnego poświadczenia dokonanego zwrotu świadczenia.

Ochrona prywatności

§ 9

1. Administratorem danych osobowych jest Poznańska Palarnia Kawy Astra Sp. z o.o. Zakład w Starczanowie, z siedzibą w Starczanowie, 62 - 330 Nekla, przy ulicy Starczanowo 2E.  

2. Dane osobowe podawane podczas rejestracji są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.) Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. Klient w każdym momencie ma prawo do wniesienia sprzeciwu, co do możliwości przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych poprzez przesłanie informacji na adres mailowy: sklep@astra.com.pl.

3. Potwierdzenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w § 9 ust 2 Regulaminu. . 

4. Informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) będzie przekazywana Klientowi wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na jej otrzymywanie. 

5. Dane osobowe Klienta są przekazywane Poczcie Polskiej w związku z realizacją zamówienia lub podmiotowi, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych na zasadzie odrębnej umowy.

6. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres Poznańskiej Palarni Kawy Astra Sp. z o.o. Zakład w Starczanowie, z siedzibą w Starczanowie, 62 - 330 Nekla, przy ulicy Starczanowo 2E.

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji na stronie internetowej sklepu przy czym przedmiotowa zmiana nie może naruszyć praw nabytych osób, które rozpoczęły korzystanie ze sklepu internetowego w chwilo obowiązywania poprzedniego Regulaminu. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz wycofania produktów przedstawionych na stronie internetowej sklepu w ciągu dnia. 

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

5. Sprzedawca korzysta z Google Analitics (umożliwia analizę sposobu użytkowania witryny). Informacje szczegółowe dotyczące działania systemu Google Analitics: www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html Adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google Inc. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google Inc. dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w ramach wskazanej "Polityki prywatności Google Inc.". Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony internetowej sklepu.

6.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia  26 lipca 2012r.