REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej „Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zamawiania produktów spożywczych (kawy i herbaty) w Poznańskiej Palarni Kawy „Astra” Sp. z o. o. z siedzibą w Starczanowie,  Starczanowo 2E, 62-330 Nekla, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079956, REGON 630237800, NIP 7781005348, kapitał zakładowy 1.298.100 zł (dalej „Sprzedawca”), za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: astra.sklep.pl
2.    Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu stworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia.
3.    Informacje prezentowane w Sklepie internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego kierowaną przez Sprzedawcę do Klienta. Po złożeniu zamówienia przez Klienta może dojść do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Internetu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Przedstawienie w Sklepie internetowym wizerunków  produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumienie przepisów Kodeksu cywilnego.
4.    Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca (zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną lub zawarcia umowy sprzedaży):
a)    korzystanie z urządzenia multimedialnego (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon) z dostępem do Internetu, umożliwiającego wprowadzenie tekstu celem wypełnienia formularzy;
b)    posiadanie adresu i dostęp do poczty elektronicznej;
c)    dostęp do przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji 72/71/68 i wyższej lub Internet Explorer/Edge w wersji 11/18/17 i wyższej, Opera w wersji 66/65 i wyższej, Google Chrome w wersji 79/78 i wyższej, Safari w wersji 13/12 i wyższej;
d)    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript nie jest obowiązkowe ale jest konieczne do w pełni prawidłowego działania serwisu;
e)    zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 375 x 667.
5.    Korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
6.    W ramach Sklepu internetowego Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących, świadczonych drogą elektroniczną, usług:
a)    Konto;
b)    Koszyk;
c)    Newsletter;
d)    Złożenie zamówienia.

§ 2
Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
1.    Użytkownik – każda osoba korzystająca z witryny Sklepu internetowego.
2.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z usług lub funkcjonalności oferowanych przez Sklep internetowy. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. niepełnoletnie) dla zawarcia umowy wymagają uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego i mają obowiązek uzyskać zgodę przed zawarciem umowy i przedstawić ją Sprzedawcy na każde żądanie, chyba że zawarta umowa stanowi umowę powszechnie zawieraną w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, która takiej zgody nie wymaga. Umowy zwierane w ramach korzystania Sklepu internetowego co do zasady należą do tej kategorii, jednakże Sklep internetowy zastrzega, że umowy mogą być zawierane jedynie z małoletnimi, którzy ukończyli 16 rok życia.
3.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.    Sprzedawca – Poznańska Palarnia Kawy „Astra” Sp. z o.o. z siedzibą w Starczanowie,  Starczanowo 2E, 62-330 Nekla, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079956, REGON 630237800, NIP 7781005348, kapitał zakładowy 1.298.100 zł.
5.    Sklep internetowy – platforma świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, umożliwiająca założenie Konta i złożenie zamówienia, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: https://astra.sklep.pl/.
6.    Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego.
7.    Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail informacji o produktach i usługach oferowanych przez Sklep internetowy, w tym o nowościach i promocjach. Korzystanie z usługi jest możliwe po zaakceptowaniu regulaminu i zapisaniu się do Usługi Newsletter (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, w formie wyraźnego działania, na korzystanie z usługi). Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: bok@astra.com.pl.
8.    Konto – usługa elektroniczna obejmująca prowadzony przez Sprzedawcę zbiór zasobów, oznaczony przez Klienta loginem i hasłem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z usług oferowanych w Sklepie internetowym. Klient tworzy Konto podając dane wymagane podczas rejestracji, niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi Konta i może korzystać z Konta poprzez logowanie. Konto umożliwia Klientowi w szczególności: przechowywanie danych adresowych dostawy zamówionych produktów; danych adresowych do rozliczeń; śledzenie statusu zamówienia; dostęp do historii zamówień; otrzymywanie powiadomień mailowych; pobranie bazy danych osobowych Klienta, którego dane dotyczą; złożenie żądania usunięcia wszystkich danych Klienta, cofnięcie poszczególnych wyrażonych przez Klienta zgód. Korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności i kliknięciu Zarejestruj się. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może usunąć Konto poprzez wysłania żądania na adres email: bok@astra.com.pl
9.    Login – adres e-mail Klienta służący autoryzacji dostępu do Konta, podany przez Klienta podczas tworzenia Konta.
10.    Hasło – ciąg znaków służący autoryzacji dostępu do Konta, ustalony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności Hasła i nieudostępniania go osobom trzecim.
11.    Koszyk – usługa elektroniczna pozwalająca na umożliwieniu Klientowi złożenie zamówienia wybranych produktów z podsumowaniem ich rodzaju, ilości i ceny. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego produktu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania składania zamówienia lub z chwilą złożenia zamówienia. Koszyk zapamiętuje dodane produkty przez okres 20 dni od momentu dodania do niego przedmiotów. Jeżeli w tym okresie, przedmioty znajdujące się w nim nie zostaną zamówione, konieczne będzie ponowne dodanie ich do Koszyka.
12.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, określające produkty oraz dane klienta niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
13.    Umowa sprzedaży – umowa zawierana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z którą Sprzedawca przenosi na Klienta własność zamówionych produktów, a klient zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi po akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zawierając umowę sprzedaży Klient zobowiązuje się do zapłaty dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów wysyłki, wskazanych w niniejszym Regulaminie.
14.    Promocja – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług oferowane czasowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, polegające w szczególności na obniżeniu ceny lub kosztów dostawy towarów, z których Klient może skorzystać na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Szczegóły oferowanych promocji, w szczególności okres trwania promocji oraz warunki skorzystania z promocji każdorazowo określa, udostępniony w na witrynie Sklepu internetowego, regulamin promocji.
15.    Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Składanie zamówień
1.    Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego. Dalsze uzgodnienia mogą odbywać się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.
2.    W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Klient wybiera i umieszcza w Koszyku wybrane produkty, a następnie wybiera sposób płatności oraz dostawy produktu i potwierdza zamówienie.
3.    Złożenie zamówienia wymaga podania przez Klienta danych osobowych – imienia
i nazwiska/nazwy firmy, danych adresowych, adresu e-mail, numeru telefonu, a także nr NIP w przypadku żądania wystawienia faktury. Klient obowiązany jest także wybrać sposób dostawy i płatności oraz potwierdzić złożenie zamówienia. Klient nieposiadający Konta podaje wymagane dane w formularzu zamówienia, Klient posiadający Konto potwierdza prawidłowość i aktualność danych w formularzu zamówienia.
4.    Wskazanie przez Klienta w trakcie składania zamówienia wszelkich danych jednocześnie oznacza, że Klienta składa oświadczenie  o zgodności z prawdą tych danych. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację umowy.
5.    Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej RODO, której treść wskazana jest w § 11 „Ochrona prywatności”.
6.    Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta oznacza wolę zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, stosownie do treści złożonego zamówienia.
7.    Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych akceptuje
i potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej z adresu e-mail: sprzedaz@astra.com.pl złożone przez Klienta zamówienie oraz wskazuje przewidywany termin realizacji zamówienia. Akceptacja jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia i zawiera specyfikację produktów, ceny oraz warunki płatności i dostawy.
8.    Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą zawierana jest wyłącznie w języku polskim.
9.    Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terenie Polski.
10.    Klient może anulować zamówienie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Anulowanie zamówienia należy zgłosić do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: sprzedaz@astra.com.pl. Prawo anulowania zamówienia nie narusza prawa Klienta do odstąpienia od umowy.

§ 4
Realizacja zamówień
1.    Realizacja zamówienia odbywa się wyłącznie w dni robocze.
2.    Sprzedawca może wysyłać na podany przez Klienta adres e-mail informację o statusie realizacji zamówienia.
3.    Poza innymi przypadkami wskazanymi w Regulaminie, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
a)    nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, jeżeli nieprawidłowości tej nie uda się usunąć w drodze kontaktu z Klientem za pośrednictwem wskazanego podczas zakładania Konta albo składania zamówienia bez rejestracji adresu e-mail lub numeru telefonu. Sprzedawca informuje Klienta o zaistnieniu takiej sytuacji za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta;
b)    uznania przez Sprzedawcę, że zamówienie Klienta stanowi działanie niezgodne
z prawem;
c)    w innych szczególnych przypadkach, np. gdy opis produktów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu zawiera nieprawidłowe ceny lub nieprawidłowe właściwości towaru.
4.    W przypadku braku możliwości przyjęcia niektórych złożonych w ramach zamówienia ofert zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia przez Klienta, czy wyraża wolę realizacji zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się zaakceptować ofertę Klienta, czy też anuluje zamówienie w całości. Anulowanie zamówienia w całości zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia. Sprzedawca niezwłocznie zwraca uiszczone przez Klienta płatności w zakresie, w jakim nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży.
5.    W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty w całości, umowa nie zostaje zawarta,
a Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta i zwraca uiszczone przez niego płatności.

§ 5
Ceny i płatności
1. Ceny produktów umieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich
i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.
3. Przyjętą w Sklepie formą płatności jest:
a) przedpłata - Klient płaci 100 % należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia – realizowana w formie uiszczenia ceny za zamówione produkty:
•    przelewem bankowym na podane poniżej konto Sprzedawcy:
ING Bank Śląski S.A., nr konta: 44 1050 1520 1000 0090 3095 6503,
lub
•    korzystając z płatności elektronicznej, realizowanej za pośrednictwem zewnętrznego operatora;
b) płatność za pobraniem (przy odbiorze przesyłki);
c) płatność odroczona:
•    dostępna jest dla zweryfikowanych, stałych klientów, którzy posiadają status przedsiębiorcy.
•    Klient będący przedsiębiorcą może skorzystać z mechanizmu odroczonej płatności, jeżeli
w ciągu trzech następujących po sobie miesięcy złożył trzy zamówienia, których wartość każdorazowo wynosiła min. 110 zł, a każde ze złożonych zamówień zostało opłacone
w terminie 3 dni roboczych od jego zamówienia. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, nieopłacenie chociaż jednego z zamówień, dyskwalifikuje Klienta z korzystania
z odroczonej płatności.
•    W celu uruchomienia płatności odroczonej, po spełnieniu ww. warunków, należy wysłać stosowne żądanie na adres e-mail: bok@astra.com.pl.
•    Termin odroczonej zapłaty każdorazowo ustalany jest w porozumieniu z Klientem.
4. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 a) Regulaminu, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta odpowiednio po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia wpływu przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący tę transakcję.
5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który jako sposób zapłaty ceny wybrał przedpłatę (niezależnie od jej formy), Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 5 dniowym terminie, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
6. Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury, Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian w zakresie danych do umieszczenia na fakturze.


§ 6
Dostawa
1. Dostarczenie do Klienta zamówionych produktów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub DPD.
2. Czas dostawy zamówienia jest zależny od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy i może wynosić 1-2 dni robocze liczone od nadania przesyłki. Wysyłka realizowana jest w Dni robocze.
3. Sprzedawca nadaje do Klienta towar objęty zamówieniem w ciągu 7 dni liczonych (w zależności od wybranej przez Klienta formy dokonania zapłaty) od dnia wpłynięcia kwoty równej wartości zamówienia na konto bankowe Sprzedawcy, otrzymania potwierdzenia uiszczenia przez klienta stosownej kwoty tytułem zapłaty ceny lub złożenia zamówienia, jeżeli Klient wybrał płatności za pobraniem lub kwalifikuje się do zastosowania mechanizmu odroczonej płatności.
3. Płatność za dostawę jest zależna od wartości zamówienia
a) przy zamówieniu o wartości do 110zł (z uwzględnieniem uzyskanych rabatów):
Przedpłata
               

Kurier DPD
Opłata           12,90 zł
               

InPost Paczkomaty 24/7
Opłata             9,90 zł

Pobranie
               Kurier DPD
Opłata          19,90 zł


b) przy zamówieniu powyżej wartości 110zł (z uwzględnieniem uzyskanych rabatów), dostawa jest darmowa.
4. Odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy,
a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 a) Regulaminu musi być poprzedzony zapłatą za zamówione produkty. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności przesyłki, zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem, a także weryfikacji czy w trakcie transportu nastąpiło uszkodzenie przesyłki. Złożony podpis na dokumencie dostawy jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
5. Elektroniczna wersja faktury VAT, dokumentującej zrealizowane zamówienie, zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail. Na żądanie Klienta, Faktura VAT może zostać dostarczona Klientowi w formie papierowej, wraz z zamówionym towarem.

§ 7
Procedura reklamacyjna i odpowiedzialność
1.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
2.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz umową sprzedaży można składać:
a)    pisemnie na adres: Poznańska Palarnia Kawy „Astra” Sp. z o. o.
                                       Starczanowo 2E, 62-330 Nekla
b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@astra.com.pl
3.    Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później, niż
w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli zgłoszenie związane jest z zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umową sprzedaży, Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.    Dla usprawnienia procesu reklamacji w treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien wskazać przedmiot reklamacji i okoliczności dotyczące zgłoszenia, datę wystąpienia zgłaszanych uwag, oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz dane Klienta, w tym dane kontaktowe konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego i poinformowania przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.
5.    Sprzedawca ponosi względem Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
6.    Strony umowy sprzedaży, na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za wady produktu (rękojmia), w sytuacji gdy Klient nie jest Konsumentem. Wyłączenie rękojmi nie stoi na przeszkodzie zgłaszaniu przez Klienta niebędącego Konsumentem zastrzeżeń i uwag w stosunku do zamówienia, oraz dochodzenia roszczeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy.
7.    Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
w szczególności, jeżeli otrzymana przesyłka posiada braki ilościowe i jakościowe lub przesłany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.
8.    Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:
a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient może również żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
b)    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
9.    Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
10.    Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
11.    W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na adres: Poznańska Palarnia Kawy „Astra” Sp. z o. o., Starczanowo 2E, 62-330 Nekla. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
12.    W przypadku uznania reklamacji:
a)     zostanie wystawiona Faktura VAT korygująca, której oryginał i kopia zostaną wysłane do Klienta listem poleconym z prośbą o podpisanie kopii dokumentu;
b)    Sprzedawca zwróci klientowi koszty dostarczenia wadliwego produktu.
13.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiedzialność Sprzedawcy regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 8
Gwarancja
Produkty oferowane w Sklepie internetowym nie są objęte gwarancją. Jeżeli klient posiada zastrzeżenia do jakości zakupionych w Sklepie internetowym towarów, proszony jest o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy drogą elektroniczną, na adres e-mail: bok@astra.com.pl lub listownie, na adres: Poznańskiej Palarni Kawy „Astra” Sp. z o.o. z siedzibą w Starczanowie,  Starczanowo 2E, 62-330 Nekla. Jeżeli jakość towaru, z winy sprzedawcy, nie będzie spełniać przyjętych przez Dział Jakości Sklepu internetowego norm, Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zrekompensowania Klientowi zaistniałej sytuacji.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy
1.    Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy, a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży – od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2.    Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Preferowanym sposobem składania oświadczeń jest przesłanie stosownej wiadomości na adres Poznańska Palarnia Kawy „Astra”  Sp. z o. o., Starczanowo 2E, 62-330 Nekla lub adres elektroniczny: bok@astra.com.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na adres e-mail, z którego Klient korzystał składając oświadczenie, potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jest również wskazany w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Klienta będącego Konsumentem, informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia (innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7.    Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy zamówieniu w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie będzie się to wiązało z dodatkowymi opłatami.
8.    Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić produkty Sprzedawcy odsyłając je na adres: Poznańska Palarnia Kawy „Astra”  Sp. z o. o., Starczanowo 2E, 62-330 Nekla niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli produkty zostały odesłane przed upływem terminu 14 dni.
9.    Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi Klient.
10.    Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
11.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.    Zwrotowi podlega produkt w stanie niezmienionym, tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania, posiadający oryginalne opakowanie oraz załączony dokument zakupu. Z uwagi na charakter sprzedawanych produktów, jeżeli opakowanie kawy lub herbaty zostało otwarte po dostarczeniu zamówionych rzeczy, klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
13.    Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur
1.    Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest postępowanie mające na celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego, prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
2.    Postępowanie ma charakter dobrowolny.
3.    Sprzedawca nie jest zobowiązany i nie zobowiązuje się do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
4.    W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne Klienta będącego Konsumentem nie zostanie uwzględnione, Sprzedawca złoży oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem
o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodzie na udział w takim postępowaniu wraz ze wskazaniem właściwego dla Sprzedawcy podmiotu uprawnionego lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku.
5.    Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Klienta. Jeżeli przewiduje to regulamin, wszczęcie tego postępowania następuje również na wniosek Sprzedawcy. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie, czy postępowanie ma służyć umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu lub rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania zgodnie z wyborem wnioskodawcy, oraz jego podpis.
6.    Podmiot uprawniony może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadkach wskazanych
w regulaminie tego podmiotu.
7.    Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
8.    Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki Sprzedawcy są regulowane przepisami Ustawy z dnia 23 września 2016 roku
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
9.    Szczegółowe informacje na temat postępowania Klient może uzyskać za pośrednictwem powiatowego rzecznika praw konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się prawami konsumentów, inspektoratów Inspekcji Handlowej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, między innymi może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży lub do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem i Sprzedawcą.
10.    W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient będący Konsumentem może także złożyć skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Przy składaniu skargi należy podać adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: bok@astra.com.pl

§ 11
Ochrona prywatności
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych Klienta jest Poznańska Palarnia Kawy „Astra” Sp. z o.o.  z siedzibą w Starczanowie, Starczanowo 2E, 62-330 Nekla, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079956, REGON 630237800, NIP 7781005348, kapitał zakładowy 1.298.100 zł.
2.    Klient może skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@astra.com.pl
3.    W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną, umowy sprzedaży oraz oferowania Klientom promocji:
a)    imię i nazwisko,
b)    nazwa firmy,
c)    dane adresowe,
d)    adres e-mail,
e)    numer telefonu,
f)    NIP,
g)    dane wskazane przez nadawcę wiadomości w polu „treść wiadomości”.
4.    Podanie poszczególnych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z oferowanych przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, korzystania z promocji lub zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Administrator może odmówić świadczenia usługi w przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi.
5.    Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie internetowym, a w przypadku udzielenia stosownej zgody - do marketingu produktów i usług Sprzedawcy oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie, zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, uniemożliwi odpowiedź na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odmowa wskazania danych koniecznych do założenia Konta lub wyrażenia zgody na korzystanie z Newslettera uniemożliwi realizację tych usług.
6.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji konta Klienta w Sklepie internetowym, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli Użytkownik prześle do Sprzedawcy wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, jakim jest prawidłowa obsługa Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do Sprzedawcy zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7.    W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, w szczególności utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Sprzedawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
8.    Sprzedawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a)    oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych wskazanych
pkt 3
b)    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient
c)    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną
d)    informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną
9.    Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania tych danych podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności obsłudze z zakresu IT, firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym Sprzedawcy usługi prawne i marketingowe, w zakresie i na okres niezbędny dla prawidłowego świadczenia usług i wykonania umowy oraz ewentualnego dochodzenia i ochrony przed roszczeniami. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane także podmiotom, które są uprawnione do dostępu do takich danych na podstawie przepisów prawa.
10.    Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Sprzedawca może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych Klientów które są niezbędne do rozliczenia usługi oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy; niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi w celu ustalenia odpowiedzialności Klienta; dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
11.    Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania przez Klienta, chyba że wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas dane będą przetwarzane do czasu jego rozstrzygnięcia. Dane osobowe związane z realizacją zamówienia będą przetwarzane maksymalnie do 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, za wyjątkiem dowodów księgowych sprzedaży, które są przechowywane przez okres 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia. Pozostałe dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi.
12.    Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
13.    Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez Poznańską Palarnię Kawy „Astra” Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy lub na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;
f)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14.    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zostały przedstawione w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu internetowego. Bezpośredni do Polityki Prywatności można się przenieść klikając w następujący link: https://astra.sklep.pl/content/2-polityka-prywatnosci


§ 12
Obowiązki Klienta
Klient ma obowiązek:
1.    Aktualizowania danych podanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
2.    Korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu internetowego ani korzystania z usług przez inne osoby; dostarczenia przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest niedopuszczalne;
3.    Niezamieszczania w Sklepie internetowym jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, niezamówionej informacji handlowej;
4.    Niepodejmowania jakichkolwiek czynności służących uzyskaniu dostępu do informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym w szczególności danych osobowych innych osób korzystających ze Sklepu internetowego lub ingerencji w zasady funkcjonowania lub treści udostępnione w ramach Sklepu internetowego;
5.    Terminowej zapłaty ceny i pozostałych ustalonych opłat;
6.    Terminowego odbioru dostarczonych produktów.


§ 13
Rozwiązanie umowy
1.    Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy:
a)    z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub ich interpretacji dokonanej przez sądy powszechne, Sąd Najwyższy lub uprawnione organy administracji zmianie ulegną prawa i obowiązki stron umowy,
b)    w przypadkach wymagających zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną, z uwagi na wymogi techniczne lub technologiczne,
c)    w przypadku zmiany, wycofania lub wprowadzenia nowych usług lub funkcjonalności Sklepu internetowego,
d)    w przypadku braku aktywności Klienta nieprzerwanie przez okres 4 lat.  
2.    Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a)    korzystania przez Klienta z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, zakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu internetowego lub korzystania z usług przez inne osoby;
b)    dostarczenia przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
c)    podawania w udostępnionych w ramach Sklepu internetowego formularzach nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych Klienta;
d)    zamieszczania w Sklepie internetowym jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, niezamówionej informacji handlowej,
e)    podejmowania przez Klienta jakichkolwiek czynności służących uzyskaniu dostępu do informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym w szczególności danych osobowych innych osób korzystających ze Sklepu internetowego lub ingerencji w zasady funkcjonowania lub treści udostępnione w ramach Sklepu internetowego,
3.    Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca wysyła na adres email podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania zamówienia.

§ 14
Postanowienia końcowe
1.    Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod adresem:  https://astra.sklep.pl/content/3-regulamin
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
3.    Sprzedawca informuje Klientów o zmianach w regulaminie poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu poprzez publikację w Sklepie internetowym oraz za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta przy zawieraniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w zmienionym Regulaminie.
4.    Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient nie złoży Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu –
o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz wycofania produktów przedstawionych na stronie internetowej sklepu.
6.    Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie.
7.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
8.    Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,  w szczególności poprzez:
a.    umożliwienie dostępu do Konta po podaniu loginu i hasła,
b.    zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
c.    certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane osobowe,
d.    szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego, a także danych (w tym haseł) klienta przechowywanych w znajdującej się na serwerze Sklepu internetowego bazie danych.
9.    Korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, w szczególności rozpowszechnieniem, utratą danych lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
10.    Sprzedawca korzysta z Google Analitics (umożliwia analizę sposobu użytkowania witryny). Informacje szczegółowe dotyczące działania systemu Google Analitics: www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html Adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google Inc. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony internetowej sklepu. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Sklep internetowy Google Analitics, Użytkownik powinien wyłączyć w ustawieniach przeglądarki możliwość korzystania przez Sklep internetowy z cookies.
11.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  8 czerwca 2020 roku.