Jak skorzystać z promocji „Promocja dla nowych użytkowników”?

Jak skorzystać z promocji „Promocja dla nowych użytkowników”?

 1. W celu skorzystania z Promocji należy zarejestrować konto w Sklepie internetowym astra.sklep.pl. Rejestracja konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza zlokalizowanego pod adresem: https://astra.sklep.pl/pl/reg albo z wykorzystaniem mechanizmu logowania profilem użytkownika w portalu społecznościowym facebook.pl lub konta w serwisie google.pl.
 2. „Promocja dla nowych użytkowników” nie łączy się z innymi promocjami (w tym kodami rabatowymi) oraz nie dotyczy produktów przecenionych.
 3. Przyznany w związku z Promocją rabat, w wartości 5% ceny produktu, naliczy się automatycznie na wszystkie wchodzące w skład produkty, które nie zostały wyłączone z Promocji.
 4. Promocja obowiązuje od 14.05.2021 do odwołania.

Regulamin promocji „Promocja dla nowych użytkowników”

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z usług lub funkcjonalności oferowanych przez Sklep internetowy. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. niepełnoletnie) dla zawarcia umowy wymagają uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego i mają obowiązek uzyskać zgodę przed zawarciem umowy i przedstawić ją Sprzedawcy na każde żądanie, chyba że zawarta umowa stanowi umowę powszechnie zawieraną w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, która takiej zgody nie wymaga. Umowy zawierane w ramach korzystania Sklepu internetowego co do zasady należą do tej kategorii, jednakże Sklep internetowy zastrzega, że umowy mogą być zawierane jedynie z małoletnimi, którzy ukończyli 16 rok życia.
  2. Konto – usługa elektroniczna obejmująca prowadzony przez Sprzedawcę zbiór zasobów, oznaczony przez Klienta loginem i hasłem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z usług oferowanych w Sklepie internetowym. Klient tworzy Konto podając dane wymagane podczas rejestracji, niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi Konta i może korzystać z Konta poprzez logowanie. Utworzenie konta i logowanie się do niego może odbywać się także poprzez połączenie konta z profilem użytkownika w portalu społecznościowym facebook.pl albo konta w serwisie google.pl. Konto umożliwia Klientowi w szczególności: przechowywanie danych adresowych dostawy zamówionych produktów; danych adresowych do rozliczeń; śledzenie statusu zamówienia; dostęp do historii zamówień; otrzymywanie powiadomień mailowych. Korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu, a następnie kliknięciu Zarejestruj się. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może usunąć Konto poprzez wysłania żądania na adres email: bok@astra.com.pl
  3. Promocja – promocja pod nazwą „Promocja dla nowych użytkowników”, której zasady i warunki określa niniejszy Regulamin.
  4. Regulamin - Regulamin promocji „Promocja dla nowych użytkowników”.
  5. Regulamin Sklepu internetowego - Regulaminu sklepu internetowego astra.sklep.pl., z którym można zapoznać się pod adresem: https://astra.sklep.pl/pl/i/Regulamin-sklepu-internetowego-z-dnia-12.05.2021/3
  6. Sklep internetowy – platforma świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, umożliwiająca założenie Konta, zapisanie się do Newsletteru, dodania przedmiotów do Koszyka i złożenie zamówienia, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: https://astra.sklep.pl/
  7. Sprzedawca – Astra Coffee and More Sp. z o.o. z siedzibą w Starczanowie (62-330 Nekla) ul. Kawowa 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079956, NIP 7781005348, BDO 000033793, REGON 630237800, kapitał zakładowy: 3 310 070 PLN.
 2. Organizatorem Promocji jest Sprzedawca.
 3. Promocja obowiązuje od 14.05.2021 do odwołania.
 4. Promocja dotyczy jedynie zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Promocja przeznaczona jest dla Klientów, którzy zarejestrowali nowe Konto w Sklepie internetowym.
 6. Klientowi, który spełnił warunki określone w ust. 5 Regulaminu przysługuje rabat w wysokości 5% wartości produktów objętych promocją, wchodzących w skład pierwszego zamówienia dokonanego z wykorzystaniem nowo zarejestrowanego Konta. Rabat zostanie naliczony automatycznie podczas składania zamówienia.
 7. Klient może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. Zarejestrowanie przez Klienta posiadającego już Konto w Sklepie internetowym nowego Konta w celu skorzystania
  z Promocji jest niedopuszczalne.
 8. Rabat przyznany w ramach Promocji nie obejmuje usługi transportowej.
 9. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz kodami rabatowymi.
 11. W przypadku, gdy w okresie trwania Promocji, w Sklepie internetowym obowiązują także inne promocje skutkujące obniżeniem ceny zamówienia, do skorzystania
  z których uczestnik Promocji również będzie uprawniony, zastosowanie znajdzie
  ta promocja, która jest bardziej korzystna dla uczestnika Promocji (skutkuje udzieleniem rabatu w większej wysokości).
 12. W sytuacji, gdy Klient uprawniony do skorzystania z Promocji posiada również kod rabatowy (który zgodnie z zasadami jego przyznania może zostać wykorzystany
  w ramach zamówienia objętego Promocją) w wysokości:
  1. równej rabatowi naliczonemu w ramach Promocji albo wyższej, niż rabat naliczony w ramach Promocji – od decyzji Klienta zależy, którą z form uzyskania rabatu wykorzysta. W przypadku aktywowania kodu rabatowego, Klient traci możliwość skorzystania z niniejszej Promocji;
  2. niższej niż rabat naliczony w ramach Promocji – kod rabatowy nie może zostać aktywowany.
 13. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu Sklepu internetowego. W przypadku odstąpienia przez uczestnika Promocji od umowy sprzedaży (zarówno w całości, jak i w części), traci on możliwość ponownego uczestnictwa w Promocji.
 14. Jeżeli uczestnik Promocji, odstąpi od umowy sprzedaży w części, przyznany rabat zostanie rozdzielony proporcjonalnie na poszczególne, wchodzące skład zamówienia produkty, które były objęte promocją.
 15. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 16. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta z tytułu rękojmi.
 17. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego, a także przepisy powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 18. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać:
 19. a) pisemnie na adres:

Astra Coffee and More Sp. z o.o.

Starczanowo, ul. Kawowa 12, 62-330 Nekla

 1. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

bok@astra.com.pl

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, za którą uważa się:
  1. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana przyczynami o charakterze technicznym.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie internetowym.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://astra.sklep.pl/pl_PL/i/Jak-skorzystac-z-promocji-%E2%80%9EPromocja-dla-nowych-uzytkownikow/11
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium