Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz umową sprzedaży można składać:

a) pisemnie na adres:

Astra Coffee and More Sp. z o.o.

Starczanowo, ul. Kawowa 12, 62-330 Nekla

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

bok@astra.com.pl

 1. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później, niż
  w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli zgłoszenie związane jest z zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umową sprzedaży, Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Dla usprawnienia procesu reklamacji w treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien wskazać przedmiot reklamacji i okoliczności dotyczące zgłoszenia, datę wystąpienia zgłaszanych uwag, oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz dane Klienta, w tym dane kontaktowe konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego i poinformowania przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.
 3. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
  w szczególności, jeżeli otrzymana przesyłka posiada braki ilościowe i jakościowe lub przesłany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.
 4. Sprzedawca ponosi względem Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym odpowiedzialność, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 5. Strony umowy sprzedaży, na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za wady produktu (rękojmia za wady), w sytuacji gdy Klient nie jest Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym. Wyłączenie rękojmi nie stoi na przeszkodzie zgłaszaniu przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym zastrzeżeń i uwag w stosunku do zamówienia, oraz dochodzenia roszczeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy. Ponadto, w sytuacji gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i jest ograniczona do wartości zamówienia, a Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na adres: Astra Coffee and More Sp. z o.o., Starczanowo, ul. Kawowa 12, 62-330 Nekla. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 8. W przypadku uznania reklamacji:
  1. zostanie wystawiona Faktura VAT korygująca, której oryginał i kopia zostaną wysłane do Klienta listem poleconym z prośbą o podpisanie kopii dokumentu;
  2. Sprzedawca zwróci klientowi koszty dostarczenia wadliwego produktu.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy, a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży – od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Preferowanym sposobem składania oświadczeń jest przesłanie stosownej wiadomości na adres Astra Coffee and More Sp. z o.o. Starczanowo, ul. Kawowa 12, 62-330 Nekla lub adres elektroniczny: bok@astra.com.pl. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym na adres e-mail, z którego Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym korzystał składając oświadczenie, potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, jest również wskazany w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia (innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy zamówieniu w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W każdym przypadku nie będzie się to wiązało z dodatkowymi opłatami.
 8. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić produkty Sprzedawcy odsyłając je na adres: Astra Coffee and More Sp. z o.o., Starczanowo, ul. Kawowa 12, 62-330 Nekla niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli produkty zostały odesłane przed upływem terminu 14 dni.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi Klient.
 10. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Zwrotowi podlega produkt w stanie niezmienionym, tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania, posiadający oryginalne opakowanie oraz załączony dokument zakupu. Z uwagi na charakter sprzedawanych produktów, jeżeli opakowanie kawy lub herbaty zostało otwarte po dostarczeniu zamówionych rzeczy, klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 13. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium