Jak skorzystać z promocji „Dzień kawy”?

Jak skorzystać z promocji „Dzień kawy”?

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji „Dzień kawy”, uprawniającej do uzyskania 20% rabatu na towary objęte zamówieniem, należy skorzystać z kodu rabatowego „DZIENKAWY”.
 2. Przyznany w związku z udziałem w Promocji rabat, o którym mowa w punkcie 1, można aktywować podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wpisanie otrzymanego kodu rabatowego w pole „Kod rabatowy” i kliknięcie przycisku „Zatwierdź”. Prawidłowe aktywowanie kodu rabatowego zostanie potwierdzone komunikatem „Poprawny kod rabatowy!” oraz informacją o kwotowej wartości uzyskanej zniżki.
 3. Promocja „Dzień kawy” nie łączy się z innymi promocjami (w tym kodami rabatowymi) oraz nie dotyczy produktów przecenionych.
 4. Promocja obowiązuje od 28 września 2021 r. do 29 września 2021 r.

Regulamin promocji „Dzień kawy”

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z usług lub funkcjonalności oferowanych przez Sklep internetowy. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. niepełnoletnie) dla zawarcia umowy wymagają uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego i mają obowiązek uzyskać zgodę przed zawarciem umowy i przedstawić ją Sprzedawcy na każde żądanie, chyba że zawarta umowa stanowi umowę powszechnie zawieraną w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, która takiej zgody nie wymaga. Umowy zawierane w ramach korzystania Sklepu internetowego co do zasady należą do tej kategorii, jednakże Sklep internetowy zastrzega, że umowy mogą być zawierane jedynie z małoletnimi, którzy ukończyli 16 rok życia.
  2. Konto – usługa elektroniczna obejmująca prowadzony przez Sprzedawcę zbiór zasobów, oznaczony przez Klienta loginem i hasłem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z usług oferowanych w Sklepie internetowym. Klient tworzy Konto podając dane wymagane podczas rejestracji, niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi Konta i może korzystać z Konta poprzez logowanie. Utworzenie konta i logowanie się do niego może odbywać się także poprzez połączenie konta z profilem użytkownika w portalu społecznościowym facebook.pl albo konta w serwisie google.pl. Konto umożliwia Klientowi w szczególności: przechowywanie danych adresowych dostawy zamówionych produktów; danych adresowych do rozliczeń; śledzenie statusu zamówienia; dostęp do historii zamówień; otrzymywanie powiadomień mailowych. Korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu, a następnie kliknięciu Zarejestruj się. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może usunąć Konto poprzez wysłania żądania na adres email: bok@astra.com.pl
  3. Koszyk – usługa elektroniczna pozwalająca na umożliwieniu Klientowi złożenie zamówienia wybranych produktów z podsumowaniem ich rodzaju, ilości i ceny. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z chwilą dodania do niego pierwszego produktu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania składania zamówienia lub z chwilą złożenia zamówienia. Koszyk zapamiętuje dodane produkty przez okres trwania sesji. Jeżeli w tym okresie, przedmioty znajdujące się w nim nie zostaną zamówione, zawartość Koszyka zostanie usunięta.
  4. Promocja – promocja pod nazwą „Dzień kawy”, której zasady i warunki określa niniejszy Regulamin.
  5. Regulamin - Regulamin promocji „Dzień kawy”.
  6. Regulamin Sklepu internetowego - Regulaminu sklepu internetowego astra.sklep.pl., z którym można zapoznać się pod adresem: https://astra.sklep.pl/pl/i/Regulamin-sklepu-internetowego-z-dnia-12.05.2021/3
  7. Sklep internetowy – platforma świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, umożliwiająca założenie Konta, zapisanie się do Newsletteru, dodania przedmiotów do Koszyka i złożenie zamówienia, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: https://astra.sklep.pl/
  8. Sprzedawca – Astra Coffee and More Sp. z o.o. z siedzibą w Starczanowie (62-330 Nekla) ul. Kawowa 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079956, NIP 7781005348, BDO 000033793, REGON 630237800, kapitał zakładowy: 3 310 070 PLN.
 2. Organizatorem Promocji jest Sprzedawca.
 3. Promocja obowiązuje od 28 września 2021 r. do 29 września 2021 r.
 4. Promocja dotyczy jedynie zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Promocja przeznaczona jest dla Klientów Sklepu internetowego.
 6. Klient może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. Założenie nowego Konta za pomocą innego adresu e-mail, przez Klienta, który uprzednio skorzystał z Promocji, w celu ponownego skorzystania z Promocji jest niedopuszczalne.
 7. Rabat przyznany w ramach Promocji nie obejmuje usługi transportowej.
 8. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz kodami rabatowymi.
 10. W przypadku, gdy w okresie trwania Promocji, w Sklepie internetowym obowiązują także inne promocje skutkujące obniżeniem ceny zamówienia, do skorzystania których uczestnik Promocji również będzie uprawniony, zastosowanie znajdzie ta promocja, która jest bardziej korzystna dla uczestnika Promocji (skutkuje udzieleniem rabatu w większej wysokości).
 11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu Sklepu internetowego. W przypadku odstąpienia przez uczestnika Promocji od umowy sprzedaży (zarówno w całości, jak i w części), traci on możliwość ponownego uczestnictwa w Promocji.
 12. Jeżeli uczestnik Promocji, odstąpi od umowy sprzedaży w części, przyznany rabat zostanie rozdzielony proporcjonalnie na poszczególne, wchodzące skład zamówienia produkty, które były objęte promocją.
 13. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta z tytułu rękojmi.
 15. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego, a także przepisy powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 16. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać:

a) pisemnie na adres:

Astra Coffee and More Sp. z o.o.

Starczanowo, ul. Kawowa 12, 62-330 Nekla

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

bok@astra.com.pl

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku niezastosowania się przez Uczestnika Promocji do postanowień niniejszego Regulaminu, organizator Promocji zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego przez uczestnika Promocji zamówienia.
 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, za którą uważa się:
  1. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana przyczynami o charakterze technicznym.
 4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie internetowym.
 5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://astra.sklep.pl/pl_PL/i/Jak-skorzystac-z-promocji-%E2%80%9EDzien-kawy/16?
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium